แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการ
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา
แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม)
ประจำจำนวน
22 ก.พ. 256284
เดือน ก.พ.2,937
ปี 25626,564
ดูสถิติย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เรื่องพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
2. ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวักนครศรีธรรมราช
5. การประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง
6. แนวปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณธต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 6 ก.พ. 2562


แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก

ประกาศเมื่อ 6 ก.พ. 2562


แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศเมื่อ 6 ก.พ. 2562


4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2561


รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

ประกาศเมื่อ 26 มี.ค 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 11 ก.พ. 3105


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักพยาบาลตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักพยาบาลตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 7 ก.พ. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค อาคารโรงครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค อาคารโรงครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 7 ก.พ. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบบ่อบำบัดนำ้เสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบบ่อบำบัดนำ้เสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 7 ก.พ. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 7 ก.พ. 2562

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2561


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2561


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2561


รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2561


รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา

รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต. กลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2561

ประมวลภาพกิจกรรม
...

" when east meet west เมื่อนักปฎิบัติ...

13 ก.พ. 2562 1 รูป

" ยาใจ " โดย นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผอ...

" ยาใจ " ด้วยวันวัยที่ล่วงเล...

1 ก.พ. 2562 1 รูป

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2...

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2 ต.ร่อน...

22 มี.ค 2561 4 รูป


ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์
ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื...

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื...

22 มี.ค 2561 1 รูป

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาล/อบต.ร่อนลงติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ที่ยังมีอาการต่อเนื่อง
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนส...

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนส...

22 มี.ค 2561 5 รูป

วัน อสม. แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์
วัน อสม. แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์...

กิจกรรม อสม.พลังสร้างสุขภาพ วัน อสม.แห่ง...

20 มี.ค 2561 11 รูป