สถิติทั่วไปของโรงพยาบาล

รายการผลงานรายเดือน
จำนวน คิดเป็น (%)
1.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561 (คน)20757 96.57Click
2.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561 (ครั้ง)12065 96.57Click
3.จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้ Admit) (ครั้ง)20032 96.57Click
4.จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาแล้ว Admit) (ครั้ง)712 3.43Click
5.จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้ Admit) (คน)11808 97.87Click
6.จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาแล้ว Admit) (คน)650 2.13Click
*ข้อมูล Update ทุกวันที่ 10 ของเดือน **ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP ไม่ใช่ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม

ผลงานตัวชี้วัดประจำปี

ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight)2.94%น้อยกว่า 7% Link
2.ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) มีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาการสมวัย (Healthy Child)83.24%80% Link

งานกายภาพบำบัด

ตัวชี้วัดผลงานเป้าหมาย
ปีงบ 59 ปีงบ 60 ปีงบ 61
1.ลดปวดดีขึ้นหลังจากครบโปรแกรม Pain Scale ลดลงน้อยกว่า 5 เป้าหมาย น้อยกว่า 50%52.72%59.88%N/A น้อยกว่า 5
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการรักษา92%93.5%N/A 80%
3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับสุขศึกษาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง93%95%N/A มากกว่า 90%
4.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดจากการฟ้นฟูสมรรถภาพคะแนน SMNRC 83 - 17595%N/A91% ร้อยละ 100
5.ร้อยละของผู้ป่วย COPD ที่ได้รับการทำ COPD rehapilitation สำเร็จ95.83%90.42%N/A ร้อยละ 70
6.ผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Six Minute Test63%ต.ค. - ม.ีค. 49.4%N/A ร้อยละ 70
7.ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ Spirometry ประจำปี11 คนเม.ย. - ก.ย. 38.6%N/A N/A
8.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคิดจากคะแนนการเยี่ยม 2 ครั้งที่เพิ่มขึ้น87.42%92.95%N/A มากกว่า 90%
9.ร้อยละของผู้พิการได้รับการประเมินและติดตามเยี่ยมบ้าน80.89%91.48%N/A มากกว่า 90%
10.ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด 90%97%86.30N/A N/A

ข้อมูลทั่วไป

ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ปิรามิดประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
2.ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปีกด Linkกด Link Link
3.ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปีกด Linkกด Link Link
4.ตาราง person เทียบกับ นำ DBPOP มาปรับปรุงกด Linkกด Link Link
5.จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปีกด Linkกด Link Link
6.ประชากรทะเบียนราษฎร์ จำแนกรายอายุและเพศกด Linkกด Link Link
7.ประชากรสัญชาติไทย PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์กด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาลกด Linkกด Link Link
2.จำนวนหน่วยบริการ จำแนกตามระดับ Service Planกด Linkกด Link Link

สถานะสุขภาพ

ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
2.อัตราป่วยโรคคอตีบต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
3.อัตราป่วยโรคหัดต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
4.KPI เด็กอายุ 0 -5 ปี ป่วยโรคหัดกด Linkกด Link Link
5.อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
6.อัตราป่วยโรคไอกรนต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
7.อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ (ปอดบวม) ต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
8.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
9.อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคนกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)กด Linkกด Link Link
2.อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Cardiovascular disease)กด Linkกด Link Link
3.จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)กด Linkกด Link Link
4.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรกด Linkกด Link Link
5.อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรกด Linkกด Link Link
6.อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงกด Linkกด Link Link
7.อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมองกด Linkกด Link Link
8.อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองกด Linkกด Link Link
9.อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองกด Linkกด Link Link
10.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากรกด Linkกด Link Link
11.อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานกด Linkกด Link Link
12.อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวานกด Linkกด Link Link
13.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกด Linkกด Link Link
14.อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกด Linkกด Link Link
15.อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกด Linkกด Link Link
16.อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากรกด Linkกด Link Link
17.อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากรกด Linkกด Link Link
18.อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากรกด Linkกด Link Link
19.อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากรกด Linkกด Link Link
20.อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรกกด Linkกด Link Link
2.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรกกด Linkกด Link Link
3.สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกกด Linkกด Link Link
4.อัตราทารกที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต่อประชากร 1,000 คนกด Linkกด Link Link
5.รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)กด Linkกด Link Link
6.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีกด Linkกด Link Link
7.อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ผู้ป่วยวัณโรคใหม่ รวมทุกสัญชาติที่ได้รับการวินิจฉัยกด Linkกด Link Link
2.ผู้ป่วยวัณโรคใหม่ สัญชาติไทยกด Linkกด Link Link
3.รายงานเพศและอายุของผู้ป่วยวัณโรคใหม่ ทุกสัญชาติกด Linkกด Link Link
4.รายงานเพศและอายุของผู้ป่วยวัณโรคใหม่ สัญชาติไทยกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชกด Linkกด Link Link
2.อัตราส่วนของผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชต่อจำนวนครั้งของการไปรับบริการกด Linkกด Link Link
3.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกรายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
4.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
5.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักกด Linkกด Link Link
6.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจำแนกรายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
7.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
8.อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่วกด Linkกด Link Link
9.อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
10.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารตะกั่ว จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
11.อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบกด Linkกด Link Link
12.อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
13.จำนวนผู้ป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
14.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ)กด Linkกด Link Link
15.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ)กด Linkกด Link Link
16.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รายกลุ่มอายุ (Env-occ)กด Linkกด Link Link
17.อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Env-occ)กด Linkกด Link Link
18.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Env-occ)กด Linkกด Link Link
19.อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง รายกลุ่มอายุ (Env-occ)กด Linkกด Link Link
20.อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Env-occ)กด Linkกด Link Link
21.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยจากโรคหัวใจขาดเลือด (Env-occ)กด Linkกด Link Link
22.อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด รายกลุ่มอายุ (Env-occ)กด Linkกด Link Link
23.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานกด Linkกด Link Link
24.อัตราส่วนของผู้บาดเจ็บจากการทำงานต่อจำนวนครั้งของการไปรับบริการกด Linkกด Link Link
25.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกรายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
26.จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
27.ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาลกด Linkกด Link Link
28.อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)กด Linkกด Link Link
29.อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
30.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอสกด Linkกด Link Link
31.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
32.อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma)กด Linkกด Link Link
33.อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma) รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
34.อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังกด Linkกด Link Link
35.อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
36.จำนวนผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
37.อัตราป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์กด Linkกด Link Link
38.อัตราป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
39.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
40.อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานกด Linkกด Link Link
41.อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน รายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
42.จำนวนผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
43.อัตราป่วยโรคจากความร้อน(กลุ่ม Heat stroke)กด Linkกด Link Link
44.อัตราป่วยโรคจากความร้อน จำแนกรายกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
45.จำนวนผู้ป่วยโรคจากความร้อนจำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
46.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปีกด Linkกด Link Link
47.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
48.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปีกด Linkกด Link Link
49.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
50.รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปีกด Linkกด Link Link
51.รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link
52.รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปกด Linkกด Link Link
53.รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link

การเข้าถึงบริการ

ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)กด Linkกด Link Link
2.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน)กด Linkกด Link Link
3.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือนกด Linkกด Link Link
4.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือนกด Linkกด Link Link
5.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี)กด Linkกด Link Link
6.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน)กด Linkกด Link Link
7.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี)กด Linkกด Link Link
8.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)กด Linkกด Link Link
9.อัตราการใช้บริการในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ครั้งต่อคนต่อปี)กด Linkกด Link Link
10.อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี)กด Linkกด Link Link
11.KPI จังหวัด ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิกด Linkกด Link Link
12.รายงานการส่งต่อเพื่อไปรับการรักษาต่อกด Linkกด Link Link
13.KPI กระทรวง การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพกด Linkกด Link Link
14.รายงานอุบัติเหตุทางถนนกด Linkกด Link Link
15.รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามสถานที่เกิดเหตุและประเภทผู้บาดเจ็บกด Linkกด Link Link
16.รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุกด Linkกด Link Link
17.รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามปัจจัยเสี่ยงกด Linkกด Link Link
18.รายงานจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดบุหรี่ สุรา ในสถานบริการกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการกด Linkกด Link Link
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการกด Linkกด Link Link
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการกด Linkกด Link Link
4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการกด Linkกด Link Link
5.จำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิกด Linkกด Link Link
6.จำนวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิกด Linkกด Link Link
7.จำนวนของผู้พยายามฆ่าตัวตาย จำแนกตาม ลักษณะประชากร (เพศ กลุ่มอายุ อาชีพ ที่อยู่ โรคประจำตัว)กด Linkกด Link Link
8.จำนวนชมรมผู้สูงอายุกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
2.OPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
3.OPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการกด Linkกด Link Link
4.OPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
5.OPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
6.OPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติกด Linkกด Link Link
7.OPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทยกด Linkกด Link Link
8.OPD-การบริการนวด ประคบ อบ (ในและนอกสถานบริการ)กด Linkกด Link Link
9.OPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทยกด Linkกด Link Link
10.OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
11.OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณของ สปสช. ร้อยละ 8กด Linkกด Link Link
12.IPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
13.IPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
IPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการกด Linkกด Link Link
15.IPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
16.IPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
17.IPD- การบริการนวด ประคบ อบ (ในสถานบริการ)กด Linkกด Link Link
18.IPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทยกด Linkกด Link Link
19.IPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติกด Linkกด Link Link
20.IPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทยกด Linkกด Link Link
21.IPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.OPD-จำนวนการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีนกด Linkกด Link Link
2.OPD-รายงานหัตถการด้านการแพทย์แผนจีนกด Linkกด Link Link
3.OPD-ลำดับการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีนกด Linkกด Link Link
4.IPD-จำนวนการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีนกด Linkกด Link Link
5.IPD-รายงานหัตถการด้านการแพทย์แผนจีนกด Linkกด Link Link
6.IPD-ลำดับการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีนกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ)กด Linkกด Link Link
2.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
3.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) โดยทันตบุคลากรุกด Linkกด Link Link
4.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทันตกรรม สิทธิ UC (คนต่อสถานบริการ)กด Linkกด Link Link
5.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทันตกรรม สิทธิ UC (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
6.ผู้ป่วยในที่รับบบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (visit)กด Linkกด Link Link
7.ผู้ป่วยในที่รับบริการทางทันตกรรม สิทธิ UC (visit)กด Linkกด Link Link
8.ตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร (คน)(dental)กด Linkกด Link Link
9.การตรวจช่องปากหญิงตั้งครรภ์ (นับรวมการตรวจทั้งทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น) (คน)กด Linkกด Link Link
10.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ รวมกับ plaque control ในหญิงตั้งครรภ์ (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
11.การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปีโดยทันตบุคลากร (คน)(dental)กด Linkกด Link Link
12.การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปี (นับรวมการตรวจทั้งทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น) (คน)กด Linkกด Link Link
13.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน)กด Linkกด Link Link
14.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(คน)กด Linkกด Link Link
15.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(ครั้ง)กด Linkกด Link Link
16.การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปีโดยทันตบุคลากร (คน)(dental)กด Linkกด Link Link
17.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(คน)กด Linkกด Link Link
18.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(ครั้ง)กด Linkกด Link Link
19.การตรวจช่องปากผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากร (คน)(dental)กด Linkกด Link Link
20.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ในผู้สูงอายุ (คน)กด Linkกด Link Link
21.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ(คน)กด Linkกด Link Link
22.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
23.การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6 ปี (คน)กด Linkกด Link Link
24.ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ 6 ปีโดยทันตบุคลากร (คน) (dental)กด Linkกด Link Link
25.ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ 12 ปีโดยทันตบุคลากร (คน) (dental)กด Linkกด Link Link
26.ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพื่อวางแผน รักษา และประเมินผลโดยทันตบุคลากร (คน)(dental)กด Linkกด Link Link
27.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
28.การเคลือบหลุมร่องฟัน (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
29.ให้ฟลูออไรด์(ครั้ง)กด Linkกด Link Link
30.PRR (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
31.ขูดหินปูน (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
32.ถอนฟัน (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
33.อุดฟัน (ครั้ง)กด Linkกด Link Link
34.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ หน้ากด Linkกด Link Link
35.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ หน้ากด Linkกด Link Link
36.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กรามน้อยกด Linkกด Link Link
37.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กรามน้อยกด Linkกด Link Link
38.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กรามกด Linkกด Link Link
39.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กรามกด Linkกด Link Link
40.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ ที่ยุ่งยาก (retreat, root canal obstruction, Internal root repair, Apexification)กด Linkกด Link Link
41.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ ที่ยุ่งยาก (retreat, root canal obstruction, Internal root repair, Apexification)กด Linkกด Link Link
42.รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริทันต์3-4กด Linkกด Link Link
43.รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริทันต์5-8กด Linkกด Link Link
44.ทันตกรรมสำหรับเด็ก (ครั้ง) เด็ก2-5กด Linkกด Link Link
45.งาน Indirect Veneer, Inlay, Onlay (ชิ้น) ทันตกรรมหัตถการ 4กด Linkกด Link Link
46.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) removeableรวม ARPD, MRPD, Single Complete Denture, Complete Denture, งานซ่อมฟันเทียมถอดได้ และงานฟันเทียมถอดได้อื่นๆกด Linkกด Link Link
47.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) ARPD ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
48.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) MRPD ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
49.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Single Complete Denture ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
50.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Complete Denture ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
51.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) แยกสิทธิ UC removeableรวม ARPD, MRPD, Single Complete Denture, Complete Denture, งานซ่อมฟันเทียมถอดได้ และงานฟันเทียมถอดได้อื่นๆกด Linkกด Link Link
52.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) ARPD แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
53.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) MRPD แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
54.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Single Complete Denture แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
55.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Complete Denture แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
56.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) fix รวม crown, bridge, งานซ่อมฟันเทียมติดแน่น และงานฟันเทียมติดแน่นอื่นๆกด Linkกด Link Link
57.ทันตกรรมประดิษฐ์ (ซี่) fix รวม crown และ bridge ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียมกด Linkกด Link Link
58.ทันตกรรมจัดฟัน (ครั้ง) ทันตกรรมจัดฟัน 2-9กด Linkกด Link Link
59.งานศัลยกรรมช่องปาก (ครั้ง) ศัลยกรรมช่องปาก 2-7กด Linkกด Link Link
60.งานทันตกรรมบดเคี้ยว (ครั้ง) ทันตกรรมบดเคี้ยว 3-5กด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.รายงานสรุป CMIกด Linkกด Link Link
2.รายงานสรุป CMI ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคใหญ่ (MDC)กด Linkกด Link Link
3.รายงานสรุป CMI ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)กด Linkกด Link Link
4.รายงานสรุป CMI กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตกด Linkกด Link Link
5.รายงานสรุป CMI กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต แยกตาม MDCกด Linkกด Link Link
6.รายงานสรุป CMI กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต แยกตาม DRGกด Linkกด Link Link
7.รายงานสรุป CMI จำแนกตามพื้นที่การรับ Referกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ประเภทของประชากรต่างด้าวที่มารับบริการผู้ป่วยนอกกด Linkกด Link Link
2.ประเภทของประชากรต่างด้าวที่มารับบริการผู้ป่วยในกด Linkกด Link Link
3.ประชากรต่างด้าวรับบริการฝากครรภ์กด Linkกด Link Link
4.ประชากรต่างด้าวรับบริการหลังคลอดกด Linkกด Link Link
5.ประชากรต่างด้าวรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกด Linkกด Link Link
6.ประชากรต่างด้าวรับบริการวางแผนครอบครัวกด Linkกด Link Link
7.ประชากรต่างด้าว เจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ผู้ป่วยนอกกด Linkกด Link Link
8.ประชากรต่างด้าว เจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ผู้ป่วยในกด Linkกด Link Link
9.ข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค)กด Linkกด Link Link
2.ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) จำแนกรายอาชีพกด Linkกด Link Link

ส่งเสริมป้องกัน

ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์กด Linkกด Link Link
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพกด Linkกด Link Link
3.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีกด Linkกด Link Link
4.ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้งกด Linkกด Link Link
5.ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)กด Linkกด Link Link
6.การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีN/AN/A Link
7.การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีN/AN/A Link
8.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์กด Linkกด Link Link
9.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนกด Linkกด Link Link
10.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมกด Linkกด Link Link
11.ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวกด Linkกด Link Link
12.ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialppกด Linkกด Link Link
13.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยกด Linkกด Link Link
14.ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงคณ์กด Linkกด Link Link
15.ผลการคัดกรอง Social Riskพัฒนาการเด็กN/AN/A Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3, MMR1,IPV รายไตรมาสกด Linkกด Link Link
2.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE รายไตรมาสกด Linkกด Link Link
3.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2 รายไตรมาสกด Linkกด Link Link
4.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5 รายไตรมาสกด Linkกด Link Link
5.จำนวนของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีน MMRกด Linkกด Link Link
6.การได้รับวัคซีนเอชพีวีในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5กด Linkกด Link Link
7.จำนวนของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับวัคซีน dTกด Linkกด Link Link
8.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)กด Linkกด Link Link
9.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี (fully immunized)กด Linkกด Link Link
10.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully immunized)กด Linkกด Link Link
11.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully immunized)กด Linkกด Link Link
12.จำนวนผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการกด Linkกด Link Link
13.รายงานการได้รับวัคซีน IPVกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย จำแนกกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
2.ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงกด Linkกด Link Link
3.การเข้าถึงบริการและการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงกด Linkกด Link Link
4.การคัดกรองเบาหวานในประชากรไทย จำแนกกลุ่มอายุกด Linkกด Link Link
5.ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวานกด Linkกด Link Link
6.การเข้าถึงบริการและการคัดกรองโรคเบาหวานกด Linkกด Link Link
7.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปีกด Linkกด Link Link
8.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปีกด Linkกด Link Link
9.ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปีกด Linkกด Link Link
10.ร้อยละของ Healthy Ageingกด Linkกด Link Link
11.จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันกด Linkกด Link Link
12.การคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่องกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกด Linkกด Link Link
2.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดีกด Linkกด Link Link
3.สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง มารับบริการในศสม.และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายกด Linkกด Link Link
4.สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน มารับบริการในศสม.และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายกด Linkกด Link Link
5.ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์กด Linkกด Link Link
6.ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมความดันโลหิต ตามเกณฑ์กด Linkกด Link Link
7.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้กด Linkกด Link Link
8.ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีกด Linkกด Link Link
2.ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปีกด Linkกด Link Link
3.ข้อมูลด้านโภชนาการ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปกด Linkกด Link Link
4.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์กด Linkกด Link Link
5.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติกด Linkกด Link Link
6.ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติกด Linkกด Link Link
7.ความชุกของภาวะอ้วน(BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)กด Linkกด Link Link
8.รอบเอวของประชาชนวัยทำงาน อายุ 22-29 ปีกด Linkกด Link Link
9.รอบเอวของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปีกด Linkกด Link Link
10.รอบเอวของประชาชนวัยทำงาน อายุ 45-59 ปีกด Linkกด Link Link
11.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีกด Linkกด Link Link
12.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยกด Linkกด Link Link
13.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอมกด Linkกด Link Link
14.เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10กด Linkกด Link Link
15.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวกด Linkกด Link Link
2.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนกด Linkกด Link Link
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยกด Linkกด Link Link
4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีกด Linkกด Link Link
5.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยกด Linkกด Link Link
6.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอมกด Linkกด Link Link
7.เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10กด Linkกด Link Link
8.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนกด Linkกด Link Link
9.วัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนกด Linkกด Link Link
10.การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีกด Linkกด Link Link
11.การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีกด Linkกด Link Link
12.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีกด Linkกด Link Link
13.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติกด Linkกด Link Link
14.OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่กด Linkกด Link Link

ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan

ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.KPI CKD 1.1 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังกด Linkกด Link Link
2.KPI CKD 1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ (ในปีงบประมาณ) (พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่วันที่ได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD)กด Linkกด Link Link
3.KPI CKD 2.1 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ BP < 140/90 mmHgกด Linkกด Link Link
4.KPI CKD 2.2 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับ ACEi/ARBกด Linkกด Link Link
5.KPI CKD 2.3 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yrกด Linkกด Link Link
6.KPI CKD 2.4 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับการตรวจและมีระดับ Hb > 10 gm/dl หรือ Hct > 33%กด Linkกด Link Link
7.KPI CKD 2.5 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วย(เฉพาะที่มีเบาหวานร่วม)ที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับการตรวจ HbA1c และมีค่าผลการตรวจตั้งแต่ 6.5% ถึง 7.5%กด Linkกด Link Link
8.KPI CKD 2.6 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจได้รับยากลุ่ม Statinกด Linkกด Link Link
9.KPI CKD 2.7 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการตรวจ serum K และมีค่าผลการตรวจ < 5.5 mEq/Lกด Linkกด Link Link
10.KPI CKD 2.8 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการตรวจ serum HCO3 และมีค่าผลตรวจ > 22 mEq/Lกด Linkกด Link Link
11.KPI CKD 2.9 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการตรวจ urine proteinกด Linkกด Link Link
12.KPI CKD 2.10 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการประเมิน UPCRกด Linkกด Link Link
13.KPI CKD 2.11 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการประเมิน UPCR และมีผลการประเมิน < 500 mg/g crกด Linkกด Link Link
14.KPI CKD 2.12 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการตรวจ Serum PO4 และมีผลการตรวจ ≤ 4.6 mg%กด Linkกด Link Link
15.KPI CKD 2.13 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยได้รับการตรวจ Serum iPTH และผลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม(< 500)กด Linkกด Link Link
16.จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จำแนกตาม Stageกด Linkกด Link Link
17.จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม Stageกด Linkกด Link Link
18.Stage Change ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษากด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.การส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลัก จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงกด Linkกด Link Link
2.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2กด Linkกด Link Link
3.ร้อยละของมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดกด Linkกด Link Link
4.การส่งต่อผู้ป่วย สาขาสูติกรรม จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงกด Linkกด Link Link
5.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10กด Linkกด Link Link
6.การส่งต่อผู้ป่วย สาขากุมารเวชกรรม จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงกด Linkกด Link Link
7.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไปกด Linkกด Link Link
8.การส่งต่อผู้ป่วย สาขาออโธปิดิกส์ จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
2.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมสิทธิ UC เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
3.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การการใช้บริการ P&P เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
4.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมพื้นฐาน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
5.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
6.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการ P&P ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
7.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
8.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
9.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
10.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการ P&P ในกลุ่มผู้สูงอายุ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
11.OHSP ร้อยละ visit ตรวจฟันอย่างเดียว ต่อ visit ทั้งหมดกด Linkกด Link Link
12.OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการส่งเสริมป้องกันต่อบริการทั้งหมดกด Linkกด Link Link
13.OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมพื้นฐานต่อบริการทั้งหมดกด Linkกด Link Link
14.OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมดกด Linkกด Link Link
15.OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปีกด Linkกด Link Link
16.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
17.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
18.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม (คน)กด Linkกด Link Link
19.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
20.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอากช่องปาก เฉพาะเขตกด Linkกด Link Link
21.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
22.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
23.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
24.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
25.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
26.OHSP ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
27.OHSP ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
28.OHSP ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
29.OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
30.OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
31.OHSP ร้อยละผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
32.OHSP ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
33.OHSP ร้อยละผู้สูงอายุใส่ฟันเทียม (CD, SD, TP) เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
34.OHSP ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)กด Linkกด Link Link
35.OHSP ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับบริการทันตกรรม (คน)กด Linkกด Link Link
36.OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 18 เดือนมีฟันผุในฟันน้ำนมกด Linkกด Link Link
37.OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปีมีฟันผุในฟันน้ำนมกด Linkกด Link Link
38.OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 6 ปีมีฟันผุในฟันแท้กด Linkกด Link Link
39.OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 9 ปีมีฟันผุในฟันแท้กด Linkกด Link Link
40.OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีฟันผุในฟันแท้กด Linkกด Link Link
41.OHSP ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ กลุ่มอายุ 12 ปี (DMF)กด Linkกด Link Link
42.OHSP ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน)กด Linkกด Link Link
43.OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่กด Linkกด Link Link
44.OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)กด Linkกด Link Link
45.OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบกด Linkกด Link Link
46.OHSP ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 ประชากรกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง 4 สาขากด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานกด Linkกด Link Link
2.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกด Linkกด Link Link
3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dlกด Linkกด Link Link
4.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตากด Linkกด Link Link
5.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้ากด Linkกด Link Link
6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHgกด Linkกด Link Link
7.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) )กด Linkกด Link Link
8.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันกด Linkกด Link Link
9.อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำกด Linkกด Link Link
10.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetesกด Linkกด Link Link
11.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากรกด Linkกด Link Link
12.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงกด Linkกด Link Link
13.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดีกด Linkกด Link Link
14.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรกด Linkกด Link Link
15.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)กด Linkกด Link Link
16.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) จำแนกตาม Risk Scoreกด Linkกด Link Link
17.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้กด Linkกด Link Link
18.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม่กด Linkกด Link Link
19.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบกด Linkกด Link Link
20.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบกด Linkกด Link Link
21.รายงานการเปลี่ยน SCORE ลดลงของกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงต่อ CVD (SCORE 4,5) เปรียบเทียบรอบ 6 เดือนกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.KPI เขต ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจกด Linkกด Link Link
2.KPI เขต อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลงกด Linkกด Link Link
3.อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองกด Linkกด Link Link
4.อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกด Linkกด Link Link
5.การส่งต่อผู้ป่วย สาขาศัลยกรรม จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล)กด Linkกด Link Link
2.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล)กด Linkกด Link Link
3.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุกด Linkกด Link Link
4.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอดกด Linkกด Link Link
5.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.)กด Linkกด Link Link
6.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.)กด Linkกด Link Link
7.ร้อยละของรพ.สต.ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทั้ง 2 โรคกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราป่วยตายจาก Sepsis /septic shockกด Linkกด Link Link
2.การส่งต่อผู้ป่วย สาขาอายุรกรรม จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปีกด Linkกด Link Link
2.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปีกด Linkกด Link Link
3.อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากรกด Linkกด Link Link
4.อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากรกด Linkกด Link Link
ตัวชี้วัดผลงานLink To HDC
ผลงานที่ได้ เป้าหมาย
1.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปีกด Linkกด Link Link
2.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปีกด Linkกด Link Link
3.อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากรกด Linkกด Link Link
4.อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากรกด Linkกด Link Link

© Copyright 2016. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เวอร์ชั่น 2.59.1 (28.04.2559)
บราวเซอร์ที่รองรับ
Chrome Firefox Safari IE9 Opera
แนะนำ Chrome