ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

1 มกราคม 2513 รูป