ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ร่วมการจัดทำประชาคมแผนสุขภาพกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มอบ น.ส.อุมาภรณ์ ไทรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนสุขภาพกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ กำหนดทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลควนชุม

10 พฤศจิกายน 2565 1 รูป

image