ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

รับการประเมินไขว้คุณภาพทางการพยาบาล (Quality Assurance : QA)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คุณยุภาวดี จิยิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล พร้อมตัวแทนกลุ่มงานการพยาบาล ต้อนรับตัวแทนโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ในการประเมินไขว้คุณภาพทางการพยาบาล (Quality Assurance : QA) ณ ห้องประชุมพีระ คงทอง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

25 พฤษภาคม 2566 1 รูป

image