ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คุณกรมศิลป์ นุกิจรังสรรค์และครอบครัว โดยการประสานจาก คุณสิรินธรา ตันติธนปัญญา มอบชุดPPE จำนวน 5 ชุดให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

12 พฤษภาคม 2563 1 รูป

image