ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คุณอุไรวรรณ อนุรักษ์ ในนามบริษัท เอส. วาย. นูทริชั่น จำกัด บริจาค เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ลิตร , สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 3 ลิตร และ ชุด PPE จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์โดยมี ทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

18 พฤษภาคม 2563 1 รูป

image