ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บจ.เคเมนเทนเน้นส์ กรุ๊ป โดยการประสานจาก คุณชยานี สังข์ศรี มอบหมวก Dispose จำนวน 100 ชิ้น , ถุงมือ Dispose จำนวน 9 กล่อง และ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์โดยมี ทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

18 พฤษภาคม 2563 1 รูป

image