ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คุณกษิดิ์วัฒก์ คงบุญแก้ว สนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตัวในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

18 พฤษภาคม 2563 1 รูป

image