ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณจิรมาศ รัตนพันธ์ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 150 ขวด

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณจิรมาศ รัตนพันธ์ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 150 ขวด เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

9 มิถุนายน 2564 1 รูป

image