ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณฐิติชญา คงละออ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

9 มิถุนายน 2564 1 รูป

image