ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

2-14 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 2-14 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลร่อนพิบูลย์ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนวัยทำงาน อายุ 25-59ปี ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต หรือกลุ่มคาร์บาเมต เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังผู้เสี่ยงต่อสารกำจัดศัตรูพืชตามแนวทางต่อไป

9 มิถุนายน 2564 1 รูป

image