ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณปิยรัตน์ ดิษฐ์แก้ว บริจาคชุดPPE จำนวน 8 ชุด

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณปิยรัตน์ ดิษฐ์แก้ว บริจาคชุดPPE จำนวน 8 ชุด ผ่านคุณศิราณี สุทธิเจริญ เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายแพทย์วัลย์รัตน์ ลีละตานนท์ รองผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

9 มิถุนายน 2564 1 รูป

image