ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณวิลัยลักษณ์ ทองจำรัส และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,500 บาท

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คุณวิลัยลักษณ์ ทองจำรัส และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,500 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ผ่านคุณธีระเดช พงศาปาน เพื่อต้านภัยโควิด-19 โดยมีทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

13 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image