ข้อตกลงการรับเรื่อง คำติชม / ร้องเรียน

1. โปรดใช้วาจาที่สุภาพ

2. คำชมเชยยกย่อง สามารถทำให้ทางโรงพยาบาลรับรู้และปฏิบัติให้สม่ำเสมอ

3. คำติหรือสิ่งที่ควรแก้ไข สามารถทำให้ทางโรงพยาบาลรับรู้ถึงปัญหาที่เกิด และสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการแกไขและพัฒนาต่อไปในอนาคต

4. คำติชม / เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล

5. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่หรือหน่วยงานภายในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

6. การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

7. ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บเป็นความ ลับ โดยระบบจะส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง