ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 แนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวโหลดเอกสาร
2 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวโหลดเอกสาร
3 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ส.2554 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวโหลดเอกสาร
4 Green & Clean Hospital คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 29 มิถุนายน 2561 ดาวโหลดเอกสาร
5 คู่มือระบบป้องกันและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 26 มิถุนายน 2561 ดาวโหลดเอกสาร
6 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 26 มิถุนายน 2561 ดาวโหลดเอกสาร
7 คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 26 มิถุนายน 2561 ดาวโหลดเอกสาร
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 26 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
9 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 26 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
10 คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 23 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
11 หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 23 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
12 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 23 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
13 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 23 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
14 หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 23 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
15 หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 23 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร