นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
27 ม.ค. 2564180
เดือน ม.ค.5,769
ปี 25645,769
ดูสถิติย้อนหลัง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)


ดัชนีความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2.1 รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 3.1 ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
 4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)
 4.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (ดาวโหลด)
  9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (ดาวโหลด)
  9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH (ดาวโหลด)
  9.1.6 ยุทธศาสตร์ (ดาวโหลด)
  9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ดาวโหลด)
  9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (ดาวโหลด)
  9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) (ดาวโหลด)
 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)

ความรับผิดชอบ


ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (ดาวโหลด)
 14.1 โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 16.1 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (ดาวโหลด)
 16.2 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (ดาวโหลด)

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดาวโหลด)
 17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA
 17.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
 17.3 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร


ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 18.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ
 19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
 19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562
 19.3.2 กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล
 19.4 ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม "ตำรวจบ้าน"
 19.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 21.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดาวโหลด)
 25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25 (ดาวโหลด)
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 26.1 ตารางให้บริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ (ดาวโหลด)


ดัชนีความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) (ดาวโหลด)
 1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวโหลด)
 2.1 บันทึกข้อความ คำสั่งการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
 2.2 คำสั่งการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐฯ
 2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ร่อนพิบูลย์ (ดาวโหลด)
  2.3(1) ขอลงนามประกาศ รพ.ร่อนพิบูลย์ เรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมฯ
  2.3(2) ขอประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ดาวโหลด)
   2.3.1.1 ขออนุญาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
   2.3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
   2.3.1.4 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวโหลด)
   2.3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ประกาศ
   2.3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานฯ
   2.3.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ต.ค. 2562
   2.3.2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. พ.ย. 2562
   2.3.3.1 ขออนุมัตินำไฟล์เอกสาร เผยแพร่ทางเว็ปไซต์
   2.3.3.2 หนังสือ สธ 0217-ว3001 ลง 16 ต.ค. 2560
   2.3.3.3 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
   2.3.3.4 ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดาวโหลด)
   2.3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
   2.3.3.6 ชุดออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ทั่วไป
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ดาวโหลด)
 3.1 โครงการที่ 1 (ดาวโหลด)
  3.1.1 โครงการที่ 1.1 (ดาวโหลด)
 3.2 โครงการที่ 2 (ดาวโหลด)
  3.2.1 โครงการที่ 2.1 (ดาวโหลด)
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานบริหาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดาวโหลด)
 4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดาวโหลด)
 4.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ดาวโหลด1) (ดาวโหลด2)
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
  9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  9.1.6 ยุทธศาสตร์
  9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความรับผิดชอบ


ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดาวโหลด1) (ดาวโหลด2)
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (ดาวโหลด)
 14.1 โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ดาวโหลด1) (ดาวโหลด2)
 15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 16.1 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
 16.2 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดาวโหลด)
 17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA
 17.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
 17.3 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร


ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 18.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ
 19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
 19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562
 19.3.2 กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล
 19.4 ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม "ตำรวจบ้าน"
 19.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 21.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดาวโหลด)
 25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (ดาวโหลด)
 26.1 ตารางให้บริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์


งบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 64)


เรื่อง การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน ITA (ดาวโหลด)
 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วยกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย (ดาวโหลด)
   1.3.1 จะต้องมีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
   1.3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะอย่างชัดเจน
   1.3.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผติดตาม การดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   1.3.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวโหลด)
   1.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)

   1.3.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS


EB 2 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  2.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร (ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รูปถ่าย-หมายเลขโทรศัพท์)
  2.1.3 นโยบายผู้บริหาร
  2.1.4 โครงสร้างหน่วยงาน
  2.1.5 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
  2.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  2.1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564
  2.1.8 ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่หน่วยงาน-หมายเลขโทรศัพท์-หมายเลขโทรสาร-ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์-แผนที่ตั้ง)
  2.1.9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  2.1.10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH
  2.1.11 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
  2.1.12 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  2.1.13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
  2.1.14 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560
  2.1.15 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  2.1.16 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ ชอบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
   2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
   2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
   2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
   2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
   - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 3 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดย ต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบทั้ง
     4 องค์ประกอบ คือ
      ข้อที่ 1 (3.2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
      ข้อที่ 2 (3.2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
      ข้อที่ 3 (3.2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
      ข้อที่ 4 (3.2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 4 เรื่อง มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4.1 หน่วยงาน ต้องดำเนินการทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ดังนี้ ะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจง ประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
   4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
   4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      - งบดำเนิงาน
      - งบลงทุน
   4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
   4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
 4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
   4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
   4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      ไตรมาสที่1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
   4.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      ไตรมาสที่1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
   4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
   4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ /ประกาศ ฯลฯ และการ ควบคุม กำกับ สอบทาน จำนวน 2 แบบ คือ
      แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
      แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเกิน 100,000 บาท
   4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย ข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุแนบกับชุดใบสำคัญ การเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
      ไตรมาสที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค. 63 – ธค.63
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
      ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มค.64 – มีค.64
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
      ไตรมาสที่3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เม.ย.64 – มิ.ย.64
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
      ไตรมาสที่4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กค.64 – กย.64
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
 4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะ ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS

EB 5 เรื่อง การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
 5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
      ไตรมาสที่1 แสดงแบบ สขร. 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
        (ดาวโหลด) (ดาวโหลด)

      ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร. 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 แสดงแบบ สขร. 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 แสดงแบบ สขร. 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
  ในไตรมาสที่4 ตัดในวันที่ส่งประเมินและหน่วยงานนำแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 ที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง
 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่1 แบบฟอร์ม 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 แบบฟอร์ม 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 แบบฟอร์ม 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 แบบฟอร์ม 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
 5.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 6
 6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 6.2 โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)
 6.3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก ที่เลือก
 6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
 6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
 6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 6.8 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 7
 7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 7.2 โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)
 7.3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของ ภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจาการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่
 7.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
 7.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
 7.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 7.8 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 8
 8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอกสาร/หลักฐาน มีรายละเอียด ดังนี้กรอบแนวทางกรอบแนวทาง
   จะต้องมีลักลักษณะ/ประเภทข้อมมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
   มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างชัดเจน
   มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
 8.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 9
 9.1 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้
  9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
  9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  9.1.6 ยุทธศาสตร์
  9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  9.1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  9.1.11 สื่ออินโฟกราฟฟิกแนวตั้ง
  9.1.12 สื่ออินโฟกราฟฟิกแนวนอน
  9.1.13 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conductจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct
 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ข้อที่ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัด ซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัด แย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจ สอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย งานในการเปิดเผยข้อมูลความชัด แย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
 9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
 9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 )
&emsp&emsp 9.9.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 10
 10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ หน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย)
     - แผนงาน
     - โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
 10.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9
EB 11
 11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ หน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย
     - ผลการประเมิน
     - แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
 11.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐาน ข้อ EB9 ได้
EB 12
 12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วย งานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
   - ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
   - การใช้จ่ายงบประมาณ
     รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ก.พ. 63
     รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 ส.ค. 63
 12.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9 ได้

EB 13
 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
   13.3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
   13.3.2 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อ ผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
   13.3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
   13.3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้ง องค์กร
 13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 13.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS
EB 14
 14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ
   รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
   รอบที่ 2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ
 14.3 ภาพถ่ายประกอบ
 14.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS

EB 15
 15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 15.3 ภาพถ่ายประกอบ
 15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
 15.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 16
 16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
 16.2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทาง อื่นๆ ที่ หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
 16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงาน การรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏ หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
 16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
 16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
 16.6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง
 16.7 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน โดยมี
   16.7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวงานแก้ไข
   16.7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขอที่ 7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
   16.7.3 กรณีไม่มี่เรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง ต้องรายงานสรุปผลว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และต้องนำ หลักฐานขึ้นเว็บไซต์
 16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 16.8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 17
 17.1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ/ข้อสั่งการ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
 17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับ สินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไก การกำกับ ติดตาม ประกอบด้วย
   17.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (ล้อจากของกระทรวง หรือใช้ของกระทรวงก็ได้)
   17.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
   17.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
   17.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค
   17.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการ เบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
   17.2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ
   17.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
 17.3 หลักฐานแจ้งเวียน
 17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ หน่วยงาน กำหนด
 17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
 17.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 18
 18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ /กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 18.2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้าง วัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
 18.3 มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ ชัดเจน
 18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
 18.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 19
 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ การบริหารงานที่โปร่งใส
 19.2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG… มีการกำหนด
   19.2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
   19.2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของ หน่วยงาน
   19.2.3 ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
 19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562
 19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
 19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส
 19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นPrint Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
 19.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 20
 20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 20.2 สรุปผลรายงานการประชุม
 20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลัก สากล
 20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานPrint Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 20.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 21
 21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
 21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้ สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20
 21.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 21.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 22
 22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้น กระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
 22.3 ภาพถ่ายประกอบ
 22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการ ประชุม หรืออบรม/ สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
 22.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 23
 23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้อง แสดงรายละเอียดดังนี้
   23.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องแสดง อย่างน้อย 5 องค์
     - โครงการ/กิจกรรม
     - งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม
     - วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
     - ตัวชี้วัดความสำเร็จ
     - ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
  23.1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือการ ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยมี
   ข้อที่ 1(23.1.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงาน
   ข้อที่ 2(23.1.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ข้อที่ 3(23.1.3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2
   ข้อที่ 4(23.1.4) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2
   23.1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่าน ความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
   23.1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ อำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
 23.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 24
 24.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปีของหน่วยงาน
   24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
   24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   24.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ PrintScreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
   24.1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
 24.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน
   24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม ข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - แบบฟอร์มที่ 2 และ แบบฟอร์มที่ 3
 24.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 24.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นข้อที่ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ PrintScreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
 24.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB 25
 25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   25.2.1 วิธีการตรวจสอบ
   25.2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
   25.2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้ง องค์กร
 25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
 25.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB 26
 26.1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
   26.1.1 ประเภทงานบริการ
   26.1.2 ขั้นตอน
   26.1.3 ระยะเวลาที่ใช้
   (เป็นอันเดียวกับ EB 9 ข้อ 9 ได้)
  26.2 ภาพถ่ายประกอบ
  26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
  26.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS