องค์กรนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์

นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)


ดัชนีความโปร่งใส


 1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA
 2.1 รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 3.1 ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
 4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
 4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)
 4.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวโหลด)

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (ดาวโหลด)
  9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (ดาวโหลด)
  9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH (ดาวโหลด)
  9.1.6 ยุทธศาสตร์ (ดาวโหลด)
  9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ดาวโหลด)
  9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (ดาวโหลด)
  9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) (ดาวโหลด)
 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)

ความรับผิดชอบ


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (ดาวโหลด)
 14.1 โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 16.1 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (ดาวโหลด)
 16.2 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (ดาวโหลด)

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดาวโหลด)
 17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA
 17.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
 17.3 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร


ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 18.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ
 19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
 19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562
 19.3.2 กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล
 19.4 ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม "ตำรวจบ้าน"
 19.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 21.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดาวโหลด)
 25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25 (ดาวโหลด)
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 26.1 ตารางให้บริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ (ดาวโหลด)


ดัชนีความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) (ดาวโหลด)
 1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวโหลด)
 2.1 บันทึกข้อความ คำสั่งการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
 2.2 คำสั่งการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐฯ
 2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ร่อนพิบูลย์ (ดาวโหลด)
  2.3(1) ขอลงนามประกาศ รพ.ร่อนพิบูลย์ เรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมฯ
  2.3(2) ขอประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ดาวโหลด)
   2.3.1.1 ขออนุญาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
   2.3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
   2.3.1.4 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวโหลด)
   2.3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ประกาศ
   2.3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานฯ
   2.3.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ต.ค. 2562
   2.3.2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. พ.ย. 2562
   2.3.3.1 ขออนุมัตินำไฟล์เอกสาร เผยแพร่ทางเว็ปไซต์
   2.3.3.2 หนังสือ สธ 0217-ว3001 ลง 16 ต.ค. 2560
   2.3.3.3 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
   2.3.3.4 ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ (ดาวโหลด)
   2.3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
   2.3.3.6 ชุดออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ทั่วไป
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ดาวโหลด)
 3.1 โครงการที่ 1 (ดาวโหลด)
  3.1.1 โครงการที่ 1.1 (ดาวโหลด)
 3.2 โครงการที่ 2 (ดาวโหลด)
  3.2.1 โครงการที่ 2.1 (ดาวโหลด)
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานบริหาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดาวโหลด)
 4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดาวโหลด)
 4.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ดาวโหลด1) (ดาวโหลด2)
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
  9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  9.1.6 ยุทธศาสตร์
  9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความรับผิดชอบ


ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดาวโหลด1) (ดาวโหลด2)
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (ดาวโหลด)
 14.1 โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ดาวโหลด1) (ดาวโหลด2)
 15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 16.1 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
 16.2 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดาวโหลด)
 17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA
 17.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
 17.3 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร


ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 18.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ
 19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
 19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562
 19.3.2 กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล
 19.4 ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม "ตำรวจบ้าน"
 19.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวโหลด)
 21.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (ดาวโหลด)

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ดาวโหลด)

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดาวโหลด)
 25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (ดาวโหลด)
 26.1 ตารางให้บริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน ITA

 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วยกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย (ดาวโหลด)

   1.3.1 จะต้องมีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

   1.3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะอย่างชัดเจน

   1.3.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผติดตาม การดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.3.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   1.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.3.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS


EB 2 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  2.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร (ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รูปถ่าย-หมายเลขโทรศัพท์)

  2.1.3 นโยบายผู้บริหาร

  2.1.4 โครงสร้างหน่วยงาน

  2.1.5 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

  2.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี52 ดาวโหลด)
   2.1.6.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี56 ดาวโหลด)
   2.1.6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี60 ดาวโหลด)

  2.1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

  2.1.8 ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่หน่วยงาน-หมายเลขโทรศัพท์-หมายเลขโทรสาร-ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์-แผนที่ตั้ง)

  2.1.9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  2.1.10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

  2.1.11 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  2.1.12 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  2.1.13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562

  2.1.14 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560

  2.1.15 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

  2.1.16 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวโหลด)
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ ชอบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >

 2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
   2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
   2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
   2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
   2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
   - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 3 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดย ต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบทั้ง

     4 องค์ประกอบ คือ
      ข้อที่ 1 (3.2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
      ข้อที่ 2 (3.2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
      ข้อที่ 3 (3.2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
      ข้อที่ 4 (3.2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 4 เรื่อง มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 4.1 หน่วยงาน ต้องดำเนินการทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ดังนี้ ะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจง ประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
   4.1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
   4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      - งบดำเนิงาน
      - งบลงทุน
   4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
   4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
 4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
   4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
   4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      ไตรมาสที่1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
   4.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      ไตรมาสที่1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
   4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
   4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ /ประกาศ ฯลฯ และการ ควบคุม กำกับ สอบทาน จำนวน 2 แบบ คือ
      แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
      แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเกิน 100,000 บาท
   4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย ข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุแนบกับชุดใบสำคัญ การเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
      ไตรมาสที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค. 63 – ธค.63
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
      ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มค.64 – มีค.64
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
       ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
      ไตรมาสที่3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เม.ย.64 – มิ.ย.64
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
      ไตรมาสที่4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กค.64 – กย.64
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท
4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะ ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS

EB 5 เรื่อง การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
 5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
      ไตรมาสที่1 แสดงแบบ สขร. 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร. 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 แสดงแบบ สขร. 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 แสดงแบบ สขร. 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
  ในไตรมาสที่4 ตัดในวันที่ส่งประเมินและหน่วยงานนำแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 ที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง
 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่1 แบบฟอร์ม 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563
        (ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)
      ไตรมาสที่2 แบบฟอร์ม 1 มค.2564 – มีค.2564
        (มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )
      ไตรมาสที่3 แบบฟอร์ม 1 เม.ย.2564 – มิ.ย.2564
        (เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )
      ไตรมาสที่4 แบบฟอร์ม 1 กค.2564 – กย.2564
        (กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)
 5.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ

 7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน

 7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

 7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏับัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 )

 7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร ปี2564

 7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่่านมา และรอบปีงบประมาณ

 8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากรฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ ดีมาก หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขอบบุคลากร
    - ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย.63- ก.ย.63)

    - ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64)

8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอกสาร/หลักฐาน มีรายละเอียด ดังนี้กรอบแนวทางกรอบแนวทาง

   จะต้องมีลักลักษณะ/ประเภทข้อมมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

   มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างชัดเจน

   มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

 8.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS


EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   9.1.1 บันทึกข้อความขออนุม้ติดำเนินโครงการ

   9.1.2 โครงการ

9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.3 บันทึกข้อความเเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ


EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ช่องทางการร้องเรียน

10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 10.3 บันทึกข้อความ และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
     10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วันเดือน ต.ค 63- มี.ค.64
     10.3.2. รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วันเดือน เม.ย. 64- ก.ย.64

10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
     11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
     11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
     11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
     11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

 11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือ มีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 12.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   12.1.2 โครงการ/กิจกรรม

12.2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

12.3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และ สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น ข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

 13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง

14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้่าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลีองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2.และข้อ 3.


EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงาน
15.3 มีแบบฟอร์มใบยีมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
 15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3.

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน


EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

17.2 แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17.3 แผนปฏิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   18.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   18.1.2 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   18.1.3 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตรมการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงาน
     -แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม (รอบ 6 เดือน คือ มี.ค.64 และ รอบ 12 เดือน ก.ย.64)
     -แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)

   18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

18.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกัยผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.4 หนังสือเสนอผู้บริหาเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน


EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   21.1.1 บันทึกขอความอนุมัติดำเนินโครงการ
   21.1.2 โครงการ

21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และ ต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

22.1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิการโครงการ
   22.1.2 โครงการ

22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG

22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าทุจริต”

22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ /กิจกรรม


EB 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน “

23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซติของหน่วยงาน

23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง

23.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ


EB 24 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4
24.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่