ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3127 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 103 8 กุมภาพันธ์ 2566
3017 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 104 10 มกราคม 2566
3016 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 82 10 มกราคม 2566
3015 คณะกรรมการดำเนินงาน Green _ Clean Hospital คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 115 10 มกราคม 2566
3014 คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 86 10 มกราคม 2566
3013 คณะกรรมการบริหารและทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 91 10 มกราคม 2566
3012 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 99 10 มกราคม 2566
3010 คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 89 10 มกราคม 2566
3008 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 89 10 มกราคม 2566
3007 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 90 10 มกราคม 2566
3006 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 85 10 มกราคม 2566
3005 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 113 10 มกราคม 2566
3004 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 87 10 มกราคม 2566
3003 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 103 10 มกราคม 2566
3002 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 86 10 มกราคม 2566