ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1869 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 520 6 ตุลาคม 2563
1868 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 531 6 ตุลาคม 2563
1867 แต่งตั่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 605 6 ตุลาคม 2563
1866 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเก็บ การขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 489 6 ตุลาคม 2563
1864 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 550 6 ตุลาคม 2563
1863 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 640 6 ตุลาคม 2563
1862 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 638 6 ตุลาคม 2563
1860 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 513 6 ตุลาคม 2563
1859 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 502 6 ตุลาคม 2563
1858 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 513 6 ตุลาคม 2563
1857 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 639 6 ตุลาคม 2563
1856 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 563 6 ตุลาคม 2563
1855 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 633 6 ตุลาคม 2563
1832 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 495 2 ตุลาคม 2563
1831 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 518 2 ตุลาคม 2563