ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 32 15 เมษายน 2563
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 15 เมษายน 2563
1558 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 62 13 เมษายน 2563
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 41 10 เมษายน 2563
1580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 52 10 เมษายน 2563
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 41 9 เมษายน 2563
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 40 8 เมษายน 2563
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 40 8 เมษายน 2563
1581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 51 8 เมษายน 2563
1624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 3 เมษายน 2563
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 3 เมษายน 2563
1616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 3 เมษายน 2563
1615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 1 เมษายน 2563
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 1 เมษายน 2563
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 1 เมษายน 2563