ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 8 สิงหาคม 2562
1255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 7 สิงหาคม 2562
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 55 7 สิงหาคม 2562
1259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 1 สิงหาคม 2562
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 55 1 สิงหาคม 2562
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 53 1 สิงหาคม 2562
1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 61 1 สิงหาคม 2562
1212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 58 1 สิงหาคม 2562
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 54 31 กรกฎาคม 2562
1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 30 กรกฎาคม 2562
1216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 47 25 กรกฎาคม 2562
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 52 25 กรกฎาคม 2562
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 55 25 กรกฎาคม 2562
1194 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดข้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 65 25 กรกฎาคม 2562
1258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 24 กรกฎาคม 2562