ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
149 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 39 15 กันยายน 2560
106 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 15 กันยายน 2560
105 แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 42 15 กันยายน 2560
104 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 39 15 กันยายน 2560
103 แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 15 กันยายน 2560
102 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 15 กันยายน 2560
101 แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 45 15 กันยายน 2560
100 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 15 กันยายน 2560
99 แผนการจัดซื้อวัสดุแผนจัดงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 15 กันยายน 2560
98 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 15 กันยายน 2560
97 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 15 กันยายน 2560
96 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรม ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 15 กันยายน 2560
95 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 15 กันยายน 2560
94 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 15 กันยายน 2560
93 แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 15 กันยายน 2560