ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
149 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 201 15 กันยายน 2560
106 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 187 15 กันยายน 2560
105 แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 203 15 กันยายน 2560
104 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 189 15 กันยายน 2560
103 แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 191 15 กันยายน 2560
102 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 194 15 กันยายน 2560
101 แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 207 15 กันยายน 2560
100 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 180 15 กันยายน 2560
99 แผนการจัดซื้อวัสดุแผนจัดงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 183 15 กันยายน 2560
98 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 192 15 กันยายน 2560
97 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 195 15 กันยายน 2560
96 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรม ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 193 15 กันยายน 2560
95 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 201 15 กันยายน 2560
94 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 182 15 กันยายน 2560
93 แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 201 15 กันยายน 2560