ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1299 การบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 456 4 ตุลาคม 2562
967 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 536 6 กุมภาพันธ์ 2562
966 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก ข่าวประชาสัมพันธ์ 488 6 กุมภาพันธ์ 2562
965 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์ 546 6 กุมภาพันธ์ 2562
409 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 461 17 เมษายน 2561
369 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือผู้สูงอายุโดยไม่ไร้คุณค่า ข่าวประชาสัมพันธ์ 293 26 มีนาคม 2561
368 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 287 26 มีนาคม 2561
367 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 321 26 มีนาคม 2561
354 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 450 9 มีนาคม 2561
350 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 669 9 มีนาคม 2561
364 แต่งตั้งคณะทำงานคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 301 23 กุมภาพันธ์ 2561
356 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 449 15 ธันวาคม 2560
317 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 298 15 ธันวาคม 2560
366 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 283 14 ธันวาคม 2560
365 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 307 14 ธันวาคม 2560