โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ 2561


เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 335,452.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560


เอกสารแนบ : ดาวโหลด