โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561


เนื้อหา : แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณรวม 17,965,678.61 บาท แบ่งเป็น ยาในบัญชี 17,457,093.51 ยานอกบัญชี 120,606.40 บาท และวัสดุมิใช่ยา 387,978.70 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560


เอกสารแนบ : ดาวโหลด