โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

เนื้อหา : ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 74,876,700.00บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดแบบรูปรายการละเอียด ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐสูงสุด

วันที่ประกาศ : 13 พฤษภาคม 2563

เข้าชม : 53 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด