ระบบงานต่างๆ

ระบบบุคคลากร
user.png
ระบบบุคคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ระบบบันทึกการแจ้งซ่อม
repair.png
ระบบบันทึกการแจ้งซ่อม
แจ้งและติดตามงานซ่อม

ระบบเจ้าหนี้
cheque.png
ระบบเจ้าหนี้
สำหรับลงทะเบียนเจ้าหน้

ระบบทะเบียนประชุม/อบรม
meeting.png
ระบบทะเบียนประชุม/อบรม
สำหรับลงข้อมูลการไปประชุม

ระบบจองห้องประชุม
reserve.png
ระบบจองห้องประชุม
จองห้องประชุมล่วงหน้า

ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
work_time.png
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
เช็ควันลา และวันที่มาทำงาน

ระบบจองยานพาหนะ
car.png
ระบบจองยานพาหนะ
จองยานพหนะล่วงหน้า

ระบบเงินเดือน
salary.png
ระบบเงินเดือน
ตรวจสอบเงินเดือน

ระบบครุภัณฑ์
computer.png
ระบบครุภัณฑ์
จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ต่างๆ

ระบบงานสารบรรณ
document.png
ระบบงานสารบรรณ
หนังสือเวียน ภายในและภายนอก

อีเมลล์หน่วยงาน
email.png
อีเมลล์หน่วยงาน
อีเมลล์สำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสุขภาพประจำปี
hc.png
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี