ระบบงานต่างๆ
ระบบครุภัณฑ์

จัดเก็บ ค้นหา รายการครุภัณฑ์ต่างๆภายในหน่วยงาน

เข้าใช้งาน
ระบบแจ้งซ่อม

แจ้งซ่อมรายการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

เข้าใช้งาน