ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บุคลากรต้นแบบมีจิตบริการและมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มอบเกียรติบัตรยกย่องชื่นชมบุคลากรต้นแบบมีจิตบริการและมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ แก่นางวราภรณ์ ภักดีอักษร , นางวิไลวรรณ ศิริญาติ , น.ส.อมรรัตน์ แก้วกับเพชร , นางทัศนา คชเชน และ นายอณิทานต์ ศรทอง ในโอกาสที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขณะออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ขอให้รักษาความดีงามนี้ไว้ เพื่อคุณค่าในตนของท่าน และขอจงประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

19 สิงหาคม 2565 1 รูป

image