ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณโฉม หนูยิ้มซ้าย บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณโฉม หนูยิ้มซ้าย บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณฐิติชญา คงละออ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเป็นผู้รับมอบ

9 มีนาคม 2566 1 รูป

image