คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

คณะอนุกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ประกาศเมื่อ 4 ก.ค. 2566


คณะอนุกรมการพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์

คณะอนุกรมการพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์

ประกาศเมื่อ 12 มิ.ย. 2566


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่

ประกาศเมื่อ 31 พ.ค. 2566


คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 8 ก.พ. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566