ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน แบบฟอร์มต่างๆ 24 มีนาคม 2561 ดาวโหลดเอกสาร
2 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
5 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
6 แบบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
7 แบบลาพักผ่อน แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
8 แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
9 แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม อบรม สัมมนา แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
10 แบบประเมินผลการพัฒนางานภายหลังไปประชุม อบรม ศึกษาดูงาน แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
11 แบบใบลาอุปสมบท แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
12 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
13 แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์และเภสัชกร แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
14 แบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(พ.ต.ส.) แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร
15 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินบำรุงทดรองจ่าย แบบฟอร์มต่างๆ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวโหลดเอกสาร