ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2225 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 64 13 กรกฎาคม 2564
2188 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 102 18 มิถุนายน 2564
2083 คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.สต คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 143 23 มีนาคม 2564
2062 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 246 9 มีนาคม 2564
2045 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 246 19 กุมภาพันธ์ 2564
2002 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 210 19 มกราคม 2564
1967 กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 203 25 ธันวาคม 2563
1920 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 192 30 พฤศจิกายน 2563
1871 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 320 16 ตุลาคม 2563
1870 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก(MCH BOARD) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 296 6 ตุลาคม 2563
1869 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 221 6 ตุลาคม 2563
1868 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 239 6 ตุลาคม 2563
1867 แต่งตั่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 242 6 ตุลาคม 2563
1866 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเก็บ การขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 191 6 ตุลาคม 2563
1864 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 223 6 ตุลาคม 2563