ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2854 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) ITA 60 15 กันยายน 2565
2853 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 12 ITA 47 15 กันยายน 2565
2852 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ITA 51 15 กันยายน 2565
2851 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) ITA 50 15 กันยายน 2565
2850 โครงการ / กิจกรรม ITA 55 15 กันยายน 2565
2849 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 57 15 กันยายน 2565
2848 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 60 15 กันยายน 2565
2847 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ไตรมาศ 4 ITA 57 15 กันยายน 2565
2846 รายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 65 ITA 58 15 กันยายน 2565
2845 รายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 65 ITA 46 15 กันยายน 2565
2844 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 48 15 กันยายน 2565
2843 ภาพกิจกรรมประชุมผลประโยช์ทับศซ้อน ITA 51 15 กันยายน 2565
2842 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565 ITA 57 15 กันยายน 2565
2841 โครงการ การประชุมผลประโยนช์ทับซ้อน ITA 54 15 กันยายน 2565
2840 บันทึกข้อความ สขร กย 65 ITA 54 15 กันยายน 2565