ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ลงข่าว
967 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562
966 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562
965 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562
409 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน 2561
369 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือผู้สูงอายุโดยไม่ไร้คุณค่า ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2561
368 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2561
367 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2561
354 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม 2561
350 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม 2561
364 แต่งตั้งคณะทำงานคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
356 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ธันวาคม 2560
317 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ธันวาคม 2560
366 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2560
365 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2560
363 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2560