คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการ Green _ Clean Hospital

คณะกรรมการ Green _ Clean Hospital

ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2565


คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ประกาศเมื่อ 3 พ.ค. 2565


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ENV

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ENV

ประกาศเมื่อ 25 เม.ย. 2565


คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส)

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส)

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบควบคุมภายใน EIA

แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบควบคุมภายใน EIA

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 รพ.ร่อนพิบูลย์

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 รพ.ร่อนพิบูลย์

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV

คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564