แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการ
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา
แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม)
ประจำจำนวน
22 ก.พ. 256291
เดือน ก.พ.2,944
ปี 25626,571
ดูสถิติย้อนหลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT)

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT)

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ)

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข

แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประกาศเมื่อ 2 ต.ค. 2557