คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส)

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส)

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบควบคุมภายใน EIA

แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบควบคุมภายใน EIA

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 รพ.ร่อนพิบูลย์

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 รพ.ร่อนพิบูลย์

ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2564


คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV

คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT

คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA

คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564