นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
26 ต.ค. 2563184
เดือน ต.ค.5,038
ปี 256352,997
ดูสถิติย้อนหลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator)

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator)

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค

แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ)

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ)

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563