คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 8 ก.พ. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566