นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
6 มิ.ย. 256361
เดือน มิ.ย.924
ปี 256327,696
ดูสถิติย้อนหลัง