ติดต่อเรา
 • ที่อยู่ : 812 หมู่ 13 ถนน ร่อนพิบูลย์ - เขาชุมทอง ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

 • สายด่วนผู้บริหาร : 075-449-120 ต่อ 207 หรือ 086-471-4017

 • โทรศัพท์ : 075-449-120

 • ศุนย์กู้ชีพ รพ.ร่อนพิบูลย์ : 075-449-111

 • โทรสาร : 075-449-123

 • อีเมลล์ : ronphibun@rbh.go.th

 • หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรธรรมราช
  0 ห้องบัตร 115 งานจ่ายกลาง 201 ห้องพิเศษ 1
  102 ผู้ป่วยใน 116 ห้องฉุกเฉิน 202 ห้องพิเศษ 2
  103 ห้องคลังวัสดุ 117 ห้องตรวจโรค 3 203 ห้องพิเศษ 3
  104 ห้องการพยาบาล 118 คลังฝ่ายการ 204 ห้องพิเศษ 4
  105 ห้องจ่ายยา 119 ห้องเซิฟเวอร์ 205 ป้อมยาม
  106 ห้องคลอด 120 โรงรถ 217 ห้องตรวจโรค 2
  107 ห้องตรวจโรค 1 122 ห้องเอ๊กเรย์ 219 คลินิกพิเศษ
  108 ห้อง Lab 123 ห้องตรวจโรค 4 220 ห้องจิตเวช
  109 จุดซักประวัติ 124 ห้องพักแพทย์ 221 ห้องประชุม
  110 ห้องฝากครรภ์ 125 งานประกัน 222 ห้องกายภาพ
  111 เวชปฏิบัติ 126 ห้องผู้อำนวยการ 223 แพทย์แผนไทย
  112 คลังยา/ซักฟอก 128 ทันตกรรม 224 งานสารสนเทศ
  113 ห้องสุขศึกษา 129 ฝ่ายบริหาร 225 งานคัดแยก ห้องฉุกเฉิน
  114 โรงซ่อมบำรุง 130 โรงครัว 207 ห้องให้คำปรึกษา
 • Official Line Account:

 • Facebook :

 • แผนที่ :